Thời gian vận chuyển hàng Pháp về Việt Nam là bao lâu?